Compassion

Hvad er compassion?

Compassion-logo

“Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals. Only when we know our own darkness well can we be present with the darkness of others. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity.” (Chödrön, 2007)

På Ruben Instituttet er grundtilgangen compassion, både som intention, livsholdning og som tilgang til møder mellem mennesker. Compassion har ikke rigtigt et dansk modstykke i begrebsverden. Det kan siges at tilnærme sig medfølelse, hvad også er væsentligt i compassion. Men medfølelse peger mod følelseslivet og da compassion omfatter så meget mere og først og fremmest er en intention, vælger vi på Ruben Instituttet at bibeholde det engelske begreb compassion, da det rummer mange flere nuancer (Lunding-Gregersen og Tingleff, 2019).

Compassion kan siges at være opmærksomhed på egen og andres reaktioner, følelser og udfordringer, med et ønske om at lindre lidelse. Det er en livsholdning der har eksisteret i flere tusind år som en filosofisk og etisk lære, der viser os, hvordan vi kan være med det, der er smertefuldt, både i vores eget og i andres liv (Hansen, 2017). Compassion har en plads i alle de store verdensreligioner og er eksempelvis en grundsten i buddhismen, hvor compassion og visdom er vejen til befrielse fra lidelse.

Når vi handler ud fra compassion som intention, reagerer vi på lidelse med forståelse, venlighed og fra et kærligt sted (Hansen, 2017). I modsætning til at ville væk fra lidelse, bortforklare den eller på anden måde flygte eller afvise den (Chödrön, 2007).

Kropsligt kan compassion mærkes som en varm, kærlig og rummelig fornemmelse, men også som en kraftfuld og energifyldt fornemmelse. Compassion er derfor både viljen til at være sammen med dig selv eller et andet menneske i det, der er lidelsesfuldt og intentionen om at ville lindre. Når du er sammen med et andet menneske der lider, så åbner dette også op for lidelsen i dig selv. Og derfor omhandler compassion også din egen evne til at rumme din lidelse, så du ikke flygter fra hverken den andens eller din egen lidelse (Jinpa, 2015).

Compassion er også et instinkt (Hansen, 2017). Det er hvad du mærker når du ser et barn græde og gerne vil lindre denne smerte. Eller når du ser krig og ødelæggelse i medierne og mærker impulsen til at ville gøre noget for at hjælpe. Eller når du instinktivt rejser dig fra dit sæde i bussen og giver det til en ældre dårligt gående mand.

I compassion er en ikke-dømmende tilgang til en selv og andre, et væsentligt aspekt (Gilbert, 2010). Når vi møder andres lidelse ikke-dømmende og åbent, så møder vi dem også med den varme, venlighed og nysgerrighed der ligger i compassion.

Som udgangspunkt har compassion i hvert fald 4 komponenter som alle kan trænes og kultiveres. Disse 4 komponenter er (Jinpa, 2015 og Hansen, 2017):

  • Bevidsthed om at lidelse er til stede

Hvis vi ikke er opmærksomme og bevidste om lidelse, så kan vi slet ikke opdage det. Hverken i os selv eller andre.

  • At blive bevæget af lidelse

Dette medfører at vi kan føle empati med egen og andre lidelse. Vi kan altså sætte os ind i, hvordan andre føler og oplever verden, når lidelse er til stede.

  • Et ønske om at lindre  lidelse

Dette ønske om vitterligt at ville lindre og afhjælpe lidelse, er væsentligt for at møde andre og ens egen lidelse.

  • Afklaring af hvordan man kan hjælpe og parathed til at handle

Det at vi er parate til at handle og kan reflektere over hvordan vi kan hjælpe, gør os i stand til aktivt at deltage i lindringen af lidelse.

På Ruben Instituttet tilskriver vi os denne livsholdning og tilgang til menneskelige relationer. Både i relationen til os selv, til andre og til verden som helhed. Derfor er compassion bærende for alle aktiviteter på Ruben Instituttet, hvad end det er uddannelse, kurser eller behandlingstilbud.

Compassion som tilgang er foreneligt med de andre teoretiske tilgange der er på Ruben Instituttets uddannelse og grundholdningen ses eksempelvis også i eksistentiel terapi, i oplevelsesorienteret terapi og i neuroaffektiv personlighedsudvikling.  

Kilder:
Chödrön, Pema. The places that scare you: a guide to fearlessness in difficult times. Shambhala. 2007.  

Gilbert, Paul. Compassion Focused Therapy – distinctive features. Taylor and Francis ltd. 2010.

Hansen, Nanja Holland. Compassion – lær at rumme svære følelser. Psykiatrifonden. 2017.

Jinpa, Thupten. Et frygtløst hjerte. Mindspace. 2015.

Lunding-Gregersen, Vibeke og Tingleff, Henrik. Kort og godt om compassion. Dansk Psykologisk Forlag. 2019.