Overordnede læringsmål

Overordnede læringsmål

Book-et-møde-hos-os

Overblik over læringsmål

Den 4-årige uddannelse er opdelt i en 2-årig grunduddannelse og en 2-årig overbygningsuddannelse. Da psykoterapi kræver at terapeuten kender sig selv godt, er der en glidende og vekselvirkende bevægelse fra personlig udvikling over i rollen og hvervet som psykoterapeut. 

Læringsmål er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer, samt prøveform på de semestre, hvor der er eksaminer. Du kan se læringsmål i det nedenstående eller downloade det samlede overblik over overordnede læringsmål herunder: 

Overordnede læringsmål Ruben Instituttets 4-årige uddannelse

Grunduddannelsen - Grundlæggende terapeutiske kompetencer

Semesterets tema:
Grundlæggende terapeutiske kompetencer – At lytte til sig selv og andre
.
Refleksion over egen opvækst og udvikling, samt at lytte til og forholde sig til andres historie.

Viden
Den studerende opnår viden om grundlæggende elementer af egen opvækst og prægning, igennem både teoretisk og praktisk arbejde med sig selv. Denne viden er baseret på compassion og oplevelsesorienteret psykoterapi, herunder tilknytningsteori, familiedynamikker og disses placeringer i det psykoterapeutiske felt. Dertil kommer grundlæggende viden om etik for udøvelse af psykoterapi. Endvidere opnår den studerende viden om gruppedynamikker og egne reaktioner og roller i gruppedynamiske sammenhænge, samt compassion og mentalisering relateret til egen og andres livssituationer. Den studerende vil blive introduceret til den forskningsmæssige baggrund for effekten af compassion og compassionbaseret meditation.

Færdigheder
Den studerende opnår identificeringsfærdigheder af hvorledes vedkommendes egen historik og opvækst præger nutidens relationer. Færdighed til selvstændigt at identificere overordnede problematikker i egen organisering af tanker, følelser og krop. Evne til selvstændigt at kunne identificere egne reaktioner på andres fortællinger om sig selv. Evnen til at formidle egen historie og færdighed i at kunne lytte empatisk og aktivt til en andens narrativ, herunder hvordan der gives omsorgsfuld og konkret feedback. Igennem træning i compassion, opnår den studerende færdigheder indenfor selv-compassion som regulering og containment af egne reaktioner og compassion i mødet med andre mennesker.

Kompetencer
Den studerende opnår øget kompetence til selvregulering af tanker, følelser og kropslige reaktioner, samt øget kompetence til at give og modtage co-regulering. Desuden kompetence til at artikulere behov og grænser på en hensigtsmæssig måde. Relationel kompetence i at møde andre mennesker og sig selv med compassion.

Prøveform
Den studerende skal guide en compassionbaseret meditation til medstuderende under overværelse af holdlærer. Dette sker løbende undervejs på semesteret efter endt træning i compassion. Den studerende skal således fremvise evnen til at guide andre i compassionbaseret meditation. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået af holdlærer.

Semesterets tema:
Grundlæggende terapeutiske kompetencer – At respondere på sig selv og andre

Refleksion over kontaktformer og relationer, samt forståelse af eget ansvar i disse.

Viden
Den studerende opnår viden om udviklingsteori og tilknytningspsykologi relateret til egen opvækst og til generelle psykologiske mønstre. Endvidere opnår den studerende viden om det autonome nervesystems og kroppens betydning og responser, sammenholdt med følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner. Ligeledes opnår den studerende viden om kommunikationsformer i asymmetriske relationer, samt forståelse for eget ansvar i disse. Den studerende introduceres til fokusering som terapeutisk metode. Dertil kommer grundlæggende viden om fænomenologi relateret til psykoterapeutisk praksis, oplevelsesorienteret og eksistentiel psykoterapis teoretiske og forskningsmæssige grundlag. Således opnår den studerende viden om forskningsbaseret teori og metode som grundlag for udøvelsen af psykoterapi indenfor den oplevelsesorienterede tilgang.

Færdigheder
Den studerendes færdigheder i at respondere professionelt medlevende, nærværende og empatisk på andres historik forøges, samt evnen til at kunne respondere ligeså på egne indre processer. Herunder grundlæggende styring af asymmetriske samtaler. Desuden opnås færdigheder indenfor identificering af egne kropslige reaktioner og hvordan disse indspiller i det relationelle felt både verbalt og non-verbalt med et andet menneske. Den studerende opnår endvidere grundlæggende færdigheder indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi i fokusering og kropsforståelse.

Kompetencer
Den studerende opnår kompetencer i at lytte aktivt og respondere empatisk på andres og egen historik, tanker, følelser og kropslige responser. Dertil kommer kompetence til selvstændigt at kunne adskille egne tankemæssige, følelsesmæssige og kropslige reaktioner fra et andet menneskes historie. Yderligere opnår den studerende indadrettede kompetencer i selv-regulering af kropslige tilstande og disses påvirkning af relationer, samt modtagelse af co-regulering.

Prøveform
Uddannelsens 1. år afsluttes med en eksamensopgave bestående af tre delementer der tilsammen afdækker om læringsmål er opnået. Første delelement er en skriftlig eksamen på 10 normalsider hvori teori kombineres med egen proces og udvikling. Andet delelement er en multiple choice eksamination hvor teoretisk viden afprøves. Tredje delelement er en videooptagelse af aktiv lytning i samtale med medstuderende. Disse tre delelementer er alle en del af den samlede 1. års eksamen og har først og fremmest fokus på den studerende egen proces og udvikling på uddannelsen, kombineret med relevante teoretiske perspektiver og færdigheder. Alle tre delelementer i eksamen skal bestås førend 1. års eksamen er gennemført. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået med skriftligt feedback, samt mulighed for mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og intern censor.  

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave
afdækker den studerendes teoretiske viden og personlige refleksionsniveau relateret til egen historik ud fra generelt oplevelsesorienteret tilgang, samt tilknytningsteori og sanselige, følelsesmæssige og tankemæssige perspektiver. Endvidere skal den studerende beskrive og forholde sig til egen selv-regulering og modtagelse af co-regulering. Således kombinerer den skriftlige opgave teori og praksis viden og færdigheder opnået på uddannelsens første år.

2. delelement – Multiple choice
Multiple choice
delen af 1. års opgaven afdækker den studerendes konkrete teoretiske viden indenfor psykoterapiens historie og den oplevelsesorienterede metodes placering heri, etik i psykoterapi, compassion, tilknytningsteori og mentalisering. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

3. delelement – Videomateriale
10 minutters videomateriale af aktiv lytning i samtale med medstuderende afdækker den studerendes konkrete praksiskompetencer i udøvelsen af det indlærte på uddannelsens første år. Den studerende skal udvise compassion, omsorgsfuld og nærværende aktiv lytning, hvor det er tydeligt, at rammer for asymmetrisk samtale holdes og at interventionerne i aktiv lytning er velvalgte.

Semesterets tema:
Grundlæggende terapeutiske kompetencer – At forstå psykens udvikling og sammenhæng mellem sanser, følelser og tanker
. Refleksion over sammenhæng mellem sanser, følelser og tanker. Både hos sig selv og andre.

Viden
Den studerende opnår yderligere viden om udviklingspsykologi og tilknytningsteori igennem Bodynamics teori om karakterstrukturer. Heri også sammenhængen mellem krop, følelser og tanker, samt verbale og non-verbale faktorer. Viden omfattende personlighedsudvikling relateret til karakterstrukturerer. Den studerende opnår både teoretisk viden, samt integreret kropslig viden igennem arbejde med egen historik og personlighedsudvikling. Den opnåede viden reflekteres igennem neuroaffektiv forståelse og perspektiv fra neuroaffektiv personlighedsudvikling. Viden om terapeutisk hypotesedannelse på baggrund af oplevelsesorienteret psykoterapi, tilknytningsteori og neuroaffektiv personlighedsudvikling. Endvidere opnås viden om psykiatriske diagnoser og hvordan disse observeres og håndteres i det terapeutiske rum. Herunder samarbejdet og grænsen mellem psykiatri og psykoterapi.

Færdigheder
Selvstændig identificering af problematikker i egen historik og organisering af sanser, følelser og tanker i relation til tilknytningsteori, Bodynamics karakterstrukturer og oplevelsesorienteret psykoterapi. Evnen til at relatere tilknytningsteori, Bodynamics karakterstrukturer og oplevelsesorienteret psykoterapi med eksistentielle perspektiver og således kunne se sammenhænge og forskelle. Yderligere færdigheder i at opfange, sanse og italesætte både verbale og non-verbale aspekter af en relation, med åbenhed.

Kompetencer
Den studerende opnår øgede kompetencer i selv-regulering og co-regulering. Yderligere opnår den studerende formidlingskompetencer relateret til tilknytningsteori, Bodynamics karakterstrukturer, neuroaffektiv personlighedsudvikling, eksistentielle grundvilkår og oplevelsesorienteret psykoterapi. Endvidere opnår den studerende kompetencer indenfor selvstændig at udpege ressourcer og sårbarheder i egen organisering ud fra ovenstående.

Semesterets tema:
Grundlæggende terapeutiske kompetencer – At intervenere med sanser, følelser og tanker.

Refleksion over sammenhængen mellem sanser, følelser og tanker og tilhørende terapeutiske interventioner indenfor klientens nærmeste udviklingszone.

Viden
Den studerende opnår viden om fænomenologi i terapeutisk arbejde, kombineret med fokusering og eksistentiel terapi. Ligeledes opnår den studerende viden om seksualitet og seksuel identitet og hvordan dette influerer det terapeutiske rum, herunder grænser og respekt for forskelligheder. Dertil kommer viden om afhængighedsproblematikker og hvilke grundudfordringer der kan ligge bag disse. Endelig opnår den studerende viden om neuroaffektive perspektiver i psykoterapi og hvorledes sanser, følelser og tanker alle må inddrages i udpegning af en klients nærmeste udviklingszone. Således opnår den studerende viden om relevante interventionsformer indenfor oplevelsesorienteret psykoterapi, samt hvordan brugen af disse kan vurderes. Endelig opnår den studerende viden om magtforhold i asymmetriske samtaler og hvorledes psykoterapeuten omsorgsfuldt og nærværende tager vare på dette, herunder brug af aktiv lytning og aktiv sansning. 

Færdigheder
Kritisk stillingtagen til psykoterapeutiske interventionsformer og selvstændig udpegning af forskellige mulige interventionsformer indenfor klientens nærmeste udviklingszone. Den studerende opnår færdigheder i at reflekterer og forholde sig til egen seksualitet og klientens seksualitet i det terapeutiske rum, herunder respektfuld afgrænsning og etiske problemstillinger. Yderligere opnår den studerende færdigheder i at relatere oplevelsesorienterede tilgange til psykoterapi til neuroaffektive perspektiver og med compassion som holdning. Heri udpegning af mødeøjeblikke både sanseligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt. Yderligere færdigheder i brug af subjektiv reformulering, dyb aktiv lytning og nuanceret aktiv sansning.  

Kompetencer
Den studerende opnår kompetencer indenfor styring af asymmetriske samtaler med aktiv lytning og aktiv sansning, samt selvstændig vurdering af relevante psykoterapeutiske interventionsformer relateret til klientens nærmeste udviklingszone, med respekt for både sanser, følelser og tanker. Selvstændig terapeutisk hypotesedannelse ud fra klientens udlagte historik, kropslige tilstedeværelse og emotionelle responser.

Prøveform
Uddannelsens 2. år og dermed grunduddannelsen, afsluttes med en eksamensopgave bestående af tre elementer. Tilsammen afdækker eksamen om læringsmål er opnået. Første delelement er en skriftlig opgave på 15 normalsider relateret til en konkret fiktiv psykoterapeutisk case. Anden delelement er en multiple choice eksamination hvor teoretisk viden afprøves. Tredje delelement er videooptagelse af samtale med medstuderende, hvor aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering fremvises. Disse tre delelementer er alle en del af den samlede 2. års eksamen og har fokus på den studerendes forståelse af psykoterapeutisk praksis i interventioner i nærmeste udviklingszone, kombineret med relevante teoretiske perspektiver og færdigheder. Alle tre delelementer i eksamens skal bestås førend 2. års eksamen og dermed grunduddannelsen er gennemført. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået med skriftligt feedback, samt mulighed for mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og ekstern censor.

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave afdækker den studerendes evne til selvstændigt at udpege nærmeste udviklingszone hos en fiktiv klient og relevante interventionsformer hertil, samt reflektere over egne sanselige, følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner på klientens historik. Herunder skal den studerende beskrive og forholde sig til egen selv-regulering og modtagelse af co-regulering. Således kombinerer den skriftlige opgave teori og praksis viden og færdigheder opnået på uddannelsens første to år.

2. delelement – Multiple choice
Multiple choice delen af 2. års opgaven afdækker den studerendes konkrete teoretiske viden indenfor neuroaffektiv personlighedsudvikling, eksistentielle grundvilkår, Bodynamics karakterstrukturer, afhængighedsproblematikker, etik og seksualitet i det terapeutiske rum. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

3. delelement – Videomateriale
10 minutters videomateriale af den studerendes evne til aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering i samtale med medstuderende afdækker den studerende konkrete praksiskompetencer i udøvelsen af det indlærte på uddannelsens to første år. Den studerende skal udvise compassion, omsorgsfuld og nærværende aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering, hvor det er tydeligt, at rammer for asymmetrisk samtale holdes og at interventionerne er velvalgte.

Overbygningsuddannelsen - Sammenhæng i terapeutiske kompetencer

Semesterets tema:
Sammenhæng i terapeutiske kompetencer – Den terapeutiske relation og etik.
Refleksion over den psykoterapeutiske relation og etik i rollen som psykoterapeut.

Viden
Den studerende opnår viden om studiegruppers dynamik og proces, både i teori og praksis. Endvidere opnår den studerende yderligere dybde i viden om eksistentielle temaer i terapi, herunder eksistentiel angst, uvished og indbyrdes forbundethed. Igennem teoretisk forståelse og personligt arbejde med tab, sorg, chok og traume, opnår den studerende integreret viden om disse, samt hvordan interventionsformer hertil anskues i oplevelsesorienteret psykoterapi. Den studerende får viden om onlineterapi og hvordan oplevelsesorienteret psykoterapi kan tilbydes herigennem. Yderligere fokuseret viden om etik i rollen som psykoterapeut. Endeligt opnår den studerende viden om forskningsprincipper og perspektiver i psykoterapeutisk arbejde, herunder fora for indsamling af relevant forskningslitteratur, samt videnskabsteori.

Færdigheder
Terapeutiske færdigheder relateret til opstart og afslutning og udførelse af psykoterapeutiske forløb, samt selvstændig vurdering af etiske problemstillinger i psykoterapeutiske forløb. Kritisk stillingtagen til interventionsformer relateret til tab, sorg, chok og traume arbejde i terapi. Dertil færdigheder i onlineterapi, således at den studerende ansvarligt kan foretage terapeutiske samtaler online og selvstændigt vurdere, om en given klient er egnet til onlineterapi. Endvidere opnår den studerende færdigheder i at udpege relevante problemstillinger indenfor forskning i psykoterapi, baseret på egne erfaringer som psykoterapeutstuderende

Kompetencer
Den studerende opnår kompetencer i at udføre terapeutiske forløb, herunder opstart og afslutning af disse. I dette hvordan klientens nærmeste udviklingszone følges og hvor mødeøjeblikke kan opstå. Til lige opnås kompetence i formidling af etiske problemstillinger i psykoterapeutisk arbejde og nuancer af den terapeutiske relation. Den studerende opnår professionelle kompetencer relateret til varetagelse af asymmetrien i den terapeutiske relation ud fra den oplevelsesorienterede metode, refererende til neuroaffektiv personlighedsudvikling og med compassion.

Prøveform
Uddannelsens 5. semester afsluttes med en eksamen fordelt på 2 elementer der tilsammen afdækker om læringsmål er opnået. Første element er en multiple choice eksamen og andet element er en praksis eksamen. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået med mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og intern censor. 

1. delelement – Multiple choice
Multiple choice delen af 5. semester eksamen afdækker den studerendes teoretiske viden om onlineterapi, den terapeutiske relation og etik relateret til psykoterapi, herunder de etiske regler i Dansk Psykoterapeutforening. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

2. delelement – Praksis eksamen
Praksis eksamen på 5. semester eksamen afdækker den studerendes konkrete terapeutiske færdigheder i praksis. Den studerende skal udøve psykoterapi på en udefrakommende og af den studerende ukendt klient, foran procesgruppe, eksaminator og censor. Her skal den studerende fremvise færdigheder og kompetence i opstart og afslutning af en terapisession, compassion i mødet med klienten, aktiv lytning, aktiv sansning, subjektiv reformulering, brug af sanser, følelser og tanker i en terapeutisk relation. Endelig skal den studerende umiddelbart efter endt session kunne udpege relevante aspekter i egne reaktioner og responser på klientens historik, både sanseligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt, samt perspektivere klientens nærmeste udviklingszone ud fra neuroaffektiv forståelsesramme.

Semesterets tema:
Sammenhæng i terapeutiske kompetencer – At skabe overblik i rollen som psykoterapeut.

Refleksion over kompleksiteten og nuancer i terapeutisk arbejde, samt interventioner over tid i et psykoterapeutisk forløb.

Viden
Den studerende opnår kompleks viden om tilknytningstraumer og terapeutisk intervention i relation til disse, samt overblik over sammenhæng og forskelle i forhold til omsorgssvigt. Herunder viden om spiseforstyrrelser og seksuelle overgrebsproblematikker og hvordan disse udspilles både sanseligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt. Igennem teoretisk og praksis arbejde, opnår den studerende viden om emotionsfokuseret terapi (EFT) og fokusering, samt hvordan compassion og mentalisering indspiller i disse. Viden om forskning i psykoterapi opnås ved fokus på aktionsforskning i psykoterapi, empiriindsamling, forskningsmetoder, videnskabsteori, samt fænomenologi og førstepersons forskningsmetodikker. Denne viden relateres til den studerendes egen praksis med træningsklienter.

Færdigheder
Igennem kritisk stillingtagen til pluraliteten i interventionsformer i oplevelsesorienteret psykoterapi, opøver den studerende færdigheder i nuanceret udvælgelse af interventioner og problemstillinger i et længere psykoterapeutisk forløb. Selvstændig vurdering af hvornår og hvordan supervision bør bruges af terapeut. Yderligere kompetencer i at bevare det terapeutiske overblik i komplekse psykoterapeutiske forløb. Udpegning af forskningsmæssige relevante perspektiver på egen praksis igennem erfaring med træningsklienter. Færdigheder i caseformulering ud fra emotionsfokuseret terapi (EFT). Sammenholdte færdigheder indenfor mentalisering og compassion som terapeutisk holdning, med neuroaffektiv referenceramme.

Kompetencer
Den studerende opnår kompetencer i styring og overblik af terapeutiske forløb, samt forskningsrelateret refleksion over dette. Endvidere opnår den studerende nuancerede kompetencer i udvælgelse af interventioner over tid i et terapeutisk forløb, samt kompetencen til at vurdere klientens udvikling fra et neuroaffektiv perspektiv. Dertil kommer evnen til at selvstændigt at kunne igangsætte, gennemføre og afslutte et psykoterapeutisk forløb.

Prøveform
Uddannelsens 6. semester afsluttes med en skriftlig opgave på 15 normalsider. Opgaven omhandler en konkret fiktiv psykoterapeutisk case, hvor den studerende skal udpege potentielt relevante forskningsmæssige problemstillinger, udarbejde problemformulering og undersøge case fra dette perspektiv. Opgaven skal afdække den studerendes færdigheder indenfor forskningsperspektiv på psykoterapi, det selvstændige overblik over et psykoterapeutisk forløb og refleksioner over egne responser, samt evnen til at sammenholde og kombinere compassion, neuroaffektiv forståelsesramme og oplevelsesorienteret metodik i et samlet overblik. Dermed afdækkes om læringsmål er opnået. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået med skriftlig feedback. Eksamen bedømmes af eksaminator.

Semesterets tema:
Sammenhæng i terapeutiske kompetencer – Personlig stil som psykoterapeut.
Refleksion over personlige ressourcer og udfordringer i rollen som psykoterapeut.

Viden
Den studerende opnår yderligere viden om terapeutiske interventioner i forhold til angst, stress og depression og hvordan disse kan observeres i praksis, set fra et oplevelsesorienteret perspektiv. I relation til psykoterapeutisk praksis, får den studerende viden om parallelprocesser, samt overføring og modoverføringsfænomener i psykoterapi. Dertil kommer kompleks viden om neuroaffektive perspektiver i terapeutisk arbejde relateret til compassion og oplevelsesorienteret terapi, samt til angst, stress, depression og parallelprocesser. Dertil kommer yderligere viden om emotionsfokuseret terapi i teori og praksis, samt den forskningsmæssige baggrund for dette. Endvidere opnår den studerende viden om blandende metoder i forskning i psykoterapi, herunder kvantitativ forskning og hvordan der indsamles empiri og dokumenteres viden. Dette perspektiveres til egen praksis med træningsklienter og opstart af empiriindsamling til afsluttende eksamen. Herigennem ses også den studerendes personlige stil som psykoterapeut, samt hvilke ressourcer og udfordringer dette medbringer. Endeligt integreres viden om klinikvejledning, regler, rammer og muligheder, foreholdt den studerendes egen erfaring og med blik på psykoterapeutisk praksis efter endt studie. Den studerende opnår yderligere viden om indsamling af forskningsrelevant litteratur.

Færdigheder
Komplekse færdigheder indenfor emotionsfokuseret terapi, neuroaffektiv forståelse, oplevelsesorienteret psykoterapi og compassion, samt hvordan disse spiller sammen i et terapeutisk forløb. Selvstændig udpegning af egne ressourcer og udfordringer i personlig stil som psykoterapeut, samt hvilke begrænsninger dette medfører i psykoterapeutisk arbejde og hvornår supervision, egenterapi og/eller videreuddannelse skal opsøges. Kritisk stillingtagen til metodevalg i terapeutiske forløb og etisk refleksion over disse i både relevante etiske reglementer og personlige værdier, samt evnen til at kunne argumentere sagligt for til- og fravalg i interventionsformer. Forskningsmæssige færdigheder i at kunne se, diskutere og reflektere over forskningsspørgsmål relateret til egen praksis med træningsklienter, samt etiske problemstillinger i empiriindsamling og design på forskningsprojekt.

Kompetencer
Den studerende opnår kompetence til at vurdere egne ressourcer og udfordringer i rollen som terapeut, samt hvordan disse kan håndteres. I dette hvornår et terapeutisk forløb skal viderehenvises. Yderligere opnår den studerende formidlingskompetencer i forhold til compassion, neuroaffektiv personlighedsudvikling og oplevelsesorienteret psykoterapi, således at den studerende kan videreformidle sammenhængen, kompleksiteten og forskningsperspektiver til kollegaer og i tværfagligt samarbejde, hvor samarbejdspartner ikke er fagperson indenfor psykoterapi. Dertil kommer evnen til at kunne reflektere og diskutere psykoterapeutiske problemstillinger ud fra forskningsbaserede præmisser.

Prøveform
Viden om klinikvejledning afdækkes i multiple choice eksamination efter endt undervisning i klinikvejledning. Eksamen bestås ved minimum 80 procent korrekt svar. Eksamen vurderes af eksaminator.

Semesterets tema:
Sammenhæng i terapeutiske kompetencer – Psykoterapeuten som forsker i egen praksis.
Refleksion over kombinationen af praksis, teori og forskning, samt integration af terapeutiske kompetencer.

Viden
Den studerende opnår viden om udformning af forskningsspørgsmål til egen praksis, bearbejdning af empiri og dataanalyse relateret til dette, samt gennemførelse af forskningsprojekt på baggrund af dette i egen praksis. I dette, begrundelse for til- og fravalg af forskningsmæssige perspektiver, samt strategi i udførelse af projekt. Hertil kommer kompleks og omfattende viden om eksistentielle temaer i psykoterapeutiske forløb, brug af videomateriale i supervision, fokusering og etik i arbejdet som psykoterapeut. Forståelse af den samfundsmæssig rolle psykoterapi indtager og dermed hvordan man er repræsentant for faget som helhed. I dette også de forskellige institutionelle og organisatoriske rammer som psykoterapi kan praktiseres, som privatpraksis, offentligt ansat privat ansat, i det sundhedsfaglige eller sociale felt.

Færdigheder
Selvstændig, original og kritisk at kunne formulere relevant forskningsspørgsmål til egen praksis og udføre forskning i egen praksis, hvor både praksis og teori kombineres. Evnen til at kunne gennemføre forskning i egen praksis, samt se og kontinuerligt forbedre praksis igennem dette. Udvikling af evnen til original og selvstændig tænkning og refleksion relateret til rollen som oplevelsesorienteret psykoterapeut. Aktivt og fortløbende at gøre brug af forskningsbaserede metodiker og resultater til at forbedre egen praksis som psykoterapeut. Således opnås færdigheder til selvstændigt at kunne sætte compassion, den neuroaffektive forståelse og oplevelsesorienteret psykoterapi ind i en større forskningsmæssig referenceramme, hvori den studerende kritisk kan tage stilling til styrker og udfordringer ved tilgange.

Kompetencer
Den studerende opnår kompetencer til at kunne varetage rollen som professionel psykoterapeut med ansvarlighed, overblik, refleksion og etisk perspektiv. Evnen til at varetage rollen som psykoterapeut i selvstændig praksis, i tværfagligt samarbejde og i ansættelsesforhold, samt vurdere udfordringer og styrker ved disse. Den studerende opnår kompetence til at kunne styre komplekse terapeutiske forløb, herunder analysere, bearbejde og dokumentere resultater igennem rapportering, både alene og sammen med andre. I dette evnen til at vurdere og revurdere interventionsformer i psykoterapeutiske forløb, samt udpege og forholde sig selvstændigt til etiske problemstillinger i arbejdet som psykoterapeut. Dette både i den konkrete terapeutiske situation og udenfor den direkte terapeut/klient kontakt. Således opnår den studerende kompetencer både i det konkrete psykoterapeutiske arbejde og i at være repræsentant for psykoterapeutfaget. I dette det ansvar og de etiske perspektiver der medfølger. Endelig opnår den studerende formidlingskompetencer af specifikt oplevelsesorienteret psykoterapi og psykoterapeutfaget generelt, inddragende både praksisfokus og forskningsrelateret perspektiv.

Prøveform
Uddannelsen afsluttes med en eksamen bestående af tre elementer. Første delelement er en skriftlig opgave på 40-70 normalsider. Andet delelement er videomateriale der understøtter opgaven og tredje delelement er en mundtlig eksamination baseret på skriftlig opgave og videomateriale. Denne eksamination afdækker om den studerende har opnået den viden, de færdigheder og de kompetencer, der forventes ved afslutning af den 4-årige uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut på Ruben Instituttet. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået. Eksamen bedømmes i sin helhed af eksaminator, ekstern censor på mundtlig præsentation og videomateriale, samt ekstern censor på skriftlig opgave.

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlig opgave afdækker den studerendes samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til psykoterapeutisk praksis og forskning i egen praksis. Herunder selvstændig gennemførelse af forskningsprojekt, indsamling af empiri, bearbejdelse af empiri, videnskabsteori, etisk forståelse og perspektivering. Opgaven skal afdække den studerendes originale, kritiske og almenvæsentlige forskningsbaserede problemstilling og tilhørende forskningsprojekt, samt resultaterne af denne. Endvidere skal opgaven dokumentere overblik over terapeutiske forløb og den studerende evne til at formidle dette. Både compassion, den neuroaffektive forståelsesramme og oplevelsesorienteret metode indenfor psykoterapi skal formidles med overbevisning, nuance og dybde.

2. delelement – Videomateriale
Som del af empiriindsamling til skriftlig opgave, skal den studerende indsamle videomateriale af forløb med eksamensklient. Af videomateriale skal 10 minutter udvælges som eksemplificere aspekter af den skriftlige opgaves problemfelt, samt den studerendes konkrete terapeutiske interventioner. Dette skal fremvises til mundtlig eksamen.

3. delelement – Mundtlig eksamen
60 minutters mundtlig eksamen baseret på skriftlig opgave og videomateriale. Ved den mundtlige eksamen fremvises videomateriale, der sammen med skriftlig opgave, udgør basis for dialog om forskningsprojekt, om den studerendes rolle som psykoterapeut og afdækker det samlede billede af opnåelse af læringsmål.