Uddannelsens eksaminer

Uddannelsens eksaminer

Overblik over eksaminer

Uddannelsen indeholder 7 eksaminer. Disse fordeler sig med 3 på grunduddannelsen og 4 på overbygningsuddannelsen.  Af de 7 eksaminer er 3 eksternt censureret. 

Eksaminerne er opbygget på forskellige måder og med forskellige tilgange, således at de dækker den samlede kompetenceudvikling hos den studerende. Eksamensvejledninger udleveres ved start på studie.

Viden, færdigheder og kompetencer

Eksaminernes formål er at afdække om den studerende har opnået de læringsmål der er opsat for uddannelsens forløb og gennemførelse. Læringsmålene er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer.

For at afdække alle aspekter af læringsmålene er nogle af eksaminerne opdelt i flere delelementer så både viden, færdigheder og kompetencer fremvises. Udover eksaminer er der også årlige evalueringer samt aktiviteter med holdlære, som dog ikke skal forstås som eksaminer.

I nedenstående kan du læse om de enkelte eksaminer på uddannelsen.

Grunduddannelsens eksaminer

Den studerende skal guide en compassionbaseret meditation for medstuderende under overværelse af holdlærer. Dette sker løbende undervejs på semesteret efter endt træning i compassion. Den studerende skal således fremvise evnen til at guide andre i compassionbaseret meditation. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået af holdlærer.

Uddannelsens 1. år afsluttes med en eksamensopgave bestående af tre delementer der tilsammen afdækker om læringsmål er opnået. Første delelement er en skriftlig eksamen på 10 normalsider hvori teori kombineres med egen proces og udvikling. Andet delelement er en multiple choice eksamination hvor teoretisk viden afprøves. Tredje delelement er en videooptagelse af aktiv lytning i samtale med medstuderende. Disse tre delelementer er alle en del af den samlede 1. års eksamen og har først og fremmest fokus på den studerende egen proces og udvikling på uddannelsen, kombineret med relevante teoretiske perspektiver og færdigheder. Alle tre delelementer i eksamens skal bestås førend 1. års eksamen er gennemført. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået med skriftligt feedback, samt mulighed for mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og intern censor.  

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave
afdækker den studerendes teoretiske viden og personlige refleksionsniveau relateret til egen historik ud fra generelt oplevelsesorienteret tilgang, samt tilknytningsteori og sanselige, følelsesmæssige og tankemæssige perspektiver. Endvidere skal den studerende beskrive og forholde sig til egen selv-regulering og modtagelse af co-regulering. Således kombinerer den skriftlige opgave teori og praksis viden og færdigheder opnået på uddannelsens første år.

2. delelement – Multiple choice
Multiple choice
delen af 1. års opgaven afdækker den studerendes konkrete teoretiske viden indenfor psykoterapiens historie og den oplevelsesorienterede metode placering heri, etik i psykoterapi, compassion, tilknytningsteori og mentalisering. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

3. delelement – Videomateriale
10 minutters videomateriale af aktiv lytning i samtale med medstuderende afdækker den studerende konkrete praksiskompetencer i udøvelsen af det indlærte på uddannelsens første år. Den studerende skal udvise compassion, omsorgsfuld og nærværende aktiv lytning, hvor det er tydeligt, at rammer for asymmetrisk samtale holdes og at interventionerne i aktiv lytning er velvalgte.

Uddannelsens 2. år og dermed grunduddannelsen, afsluttes med en eksamensopgave bestående af tre elementer. Tilsammen afdækker eksamen om læringsmål er opnået. Første delelement er en skriftlig opgave på 15 normalsider relateret til en konkret fiktiv psykoterapeutisk case. Anden delelement er en multiple choice eksamination hvor teoretisk viden afprøves. Tredje delelement er videooptagelse af samtale med medstuderende, hvor aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering fremvises. Disse tre delelementer er alle en del af den samlede 2. års eksamen og har fokus på den studerendes forståelse af psykoterapeutisk praksis i interventioner i nærmeste udviklingszone, kombineret med relevante teoretiske perspektiver og færdigheder. Alle tre delelementer i eksamens skal bestås førend 2. års eksamen og dermed grunduddannelsen er gennemført. Eksamen bedømmes bestået/ikke bestået med skriftligt feedback, samt mulighed for mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og ekstern censor.

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave afdækker den studerendes evne til selvstændigt at udpege nærmeste udviklingszone hos en fiktiv klient og relevante interventionsformer hertil, samt reflektere over egne sanselige, følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner på klientens historik. Herunder skal den studerende beskrive og forholde sig til egen selv-regulering og modtagelse af co-regulering. Således kombinerer den skriftlige opgave teori og praksis viden og færdigheder opnået på uddannelsens første to år.

2. delelement – Multiple choice
Multiple choice delen af 2. års opgaven afdækker den studerendes konkrete teoretiske viden indenfor neuroaffektiv personlighedsudvikling, eksistentielle grundvilkår, Bodynamics karakterstrukturer, afhængighedsproblematikker, etik og seksualitet i det terapeutiske rum. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

3. delelement – Videomateriale
10 minutters videomateriale af den studerendes evne til aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering i samtale med medstuderende afdækker den studerende konkrete praksiskompetencer i udøvelsen af det indlærte på uddannelsens to første år. Den studerende skal udvise compassion, omsorgsfuld og nærværende aktiv lytning, aktiv sansning og subjektiv reformulering, hvor det er tydeligt, at rammer for asymmetrisk samtale holdes og at interventionerne er velvalgte.

Overbygningsuddannelsens eksaminer

Uddannelsens 5. semester afsluttes med en eksamen fordelt på 2 elementer der tilsammen afdækker om læringsmål er opnået. Første element er en multiple choice eksamen og andet element er en praksis eksamen. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået med mundtlig feedback. Eksamen vurderes af eksaminator og ekstern censor. Bestået eksamen giver mulighed for at tage træningsklienter udefra i forsat uddannelse.

1. delelement – Multiple choice
Multiple choice delen af 5. semester eksamen afdækker den studerendes teoretiske viden om onlineterapi, den terapeutiske relation og etik relateret til psykoterapi, herunder de etiske regler i Dansk Psykoterapeutforening. Den studerende skal opnå minimum 80 procent korrekte svar.

2. delelement – Praksis eksamen
Praksis eksamen på 5. semester eksamen afdækker den studerendes konkrete terapeutiske færdigheder i praksis. Den studerende skal udøve psykoterapi på en udefrakommende og af den studerende ukendt klient, foran procesgruppe, eksaminator og censor. Her skal den studerende fremvise færdigheder og kompetence i opstart og afslutning af en terapisession, compassion i mødet med klienten, aktiv lytning, aktiv sansning, subjektiv reformulering, brug af sanser, følelser og tanker i en terapeutisk relation. Endelig skal den studerende umiddelbart efter endt session kunne udpege relevante aspekter i egne reaktioner og responser på klientens historik, både sanseligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt, samt perspektivere klientens nærmeste udviklingszone ud fra neuroaffektiv forståelsesramme.

Uddannelsens 6. semester afsluttes med en skriftlig opgave på 15 normalsider. Opgaven omhandler en konkret fiktiv psykoterapeutisk case, hvor den studerende skal udpege potentielt relevante forskningsmæssige problemstillinger, udarbejde problemformulering og undersøge case fra dette perspektiv. Opgaven skal afdække den studerendes færdigheder indenfor forskningsperspektiv på psykoterapi, det selvstændige overblik over et psykoterapeutisk forløb og refleksioner over egne responser, samt evnen til at sammenholde og kombinere compassion, neuroaffektiv forståelsesramme og oplevelsesorienteret metodik i et samlet overblik. Dermed afdækkes om læringsmål er opnået. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået med skriftlig feedback. Eksamen bedømmes af eksaminator.    

Viden om klinikvejledning afdækkes i multiple choice eksamination efter endt undervisning i klinikvejledning. Eksamen bestås ved minimum 80 procent korrekt svar. Eksamen bedømmes af eksaminator.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen bestående af tre elementer. Første delelement er en skriftlig opgave på 40-70 normalsider. Andet delelement er videomateriale der understøtter opgaven og tredje delelement er en mundtlig eksamination baseret på skriftlig opgave og videomateriale. Denne eksamination afdækker om den studerende har opnået den viden, de færdigheder og de kompetencer, der forventes ved afslutning af den 4-årige uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut på Ruben Instituttet. Eksamen vurderes bestået/ikke bestået. Eksamen bedømmes i sin helhed af eksaminator, ekstern censor på mundtlig præsentation og videomateriale, samt ekstern censor på skriftlig opgave.

1. delelement – Skriftlig opgave
Den skriftlig opgave afdækker den studerendes samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til psykoterapeutisk praksis og forskning egen praksis. Herunder selvstændig gennemførelse af forskningsprojekt, indsamling af empiri, bearbejdelse af empiri, videnskabsteori, etisk forståelse og perspektivering. Opgaven skal afdække den studerendes originale, kritiske og almenvæsentlige forskningsbaserede problemstilling og tilhørende forskningsprojekt, samt resultaterne af denne. Endvidere skal opgaven dokumentere overblik over terapeutiske forløb og den studerendes evne til at formidle dette. Både compassion, den neuroaffektive forståelsesramme og oplevelsesorienteret metode indenfor psykoterapi skal formidles med overbevisning, nuance og dybde.

2. delelement – Videomateriale
Som del af empiriindsamling til skriftlig opgave, skal den studerende indsamle videomateriale af forløb med eksamensklient. Af videomateriale skal 10 minutter udvælges som eksemplificere aspekter af den skriftlige opgaves problemfelt, samt den studerendes konkrete terapeutiske interventioner. Dette skal fremvises til mundtlig eksamen.

3. delelement – Mundtlig eksamen
60 minutters mundtlig eksamen baseret på skriftlig opgave og videomateriale. Ved den mundtlige eksamen fremvises videomateriale, der sammen med skriftlig opgave, udgør basis for dialog om forskningsprojekt, om den studerendes rolle som psykoterapeut og afdækker det samlede billede af opnåelse af læringsmål.

Tryghedspakke til eksaminer - ved behov

Nogle af eksaminerne på uddannelsen er krævende. Også når det kommer til opgaveskrivning og teoretisk refleksion. Dette gælder i særdeleshed den afsluttende eksamen, hvor forskningselement er i fokus. 

På Ruben Instituttet mener vi, at de teoretiske krav og forskningsmæssige perspektiver ikke skal stå i vejen for at uddanne dygtige terapeuter, men tværtimod bakke op om og støtte praksis. 

Nogle studerende starter på uddannelsen med kompetencer i opgaveskrivning og teoretisk refleksion eksempelvis igennem universitetsuddannelse. For andre studerende er disse kompetencer ikke opdyrket, da de har valgt andre veje i livet. 

I forløb med afsluttende eksamen er der i forvejen indlagt supervision og vejledning, men det kan være, at nogle studerende har behov for mere. 

Derfor tilbyder vi på Ruben Instituttet en ekstra tryghedspakke til den afsluttende eksamen og til andre eksaminer, for studerende der har dette behov. Tryghedspakke er naturligvis ikke en garanti for at bestå eksaminer, men en hjælp til dig der på forhånd ikke er så stærk i opgaveskrivning. 

Tryghedspakken indeholder ekstra supervision, sparring og ekstra vejledning i opgaveskrivning – enten i gruppe eller individuelt. 

Tryghedspakken er særskilt betalt og tilpasses den enkelte studerendes behov.