Individ-, gruppe- og holdaktiviteter

Individ-, gruppe- og holdaktiviteter

aktiviteter

Læring på flere niveauer

På Ruben Instituttet vil du som studerende skulle deltage i flere forskellige gruppekonstellationer og individuelle aktiviteter – det være sig deltagelse på dit hold, procesgruppe, træningsgrupper, studiegruppe og supervisionsgrupper. Desuden skal du gå i egen-terapi, modtage individuel supervision og få vejledning på afsluttende eksamensopgave.

Denne vekslen mellem individuelle, hold og gruppeaktiviteter understøtter indlæringen af de terapeutiske kompetencer og gør, at disse indlæres på forskellig vis og i forskellige sammenhæng. Endvidere medvirker de forskellige fora til at du kan være nysgerrig på din egen rolle i disse aktiviteter og således også bruge det til personlig udvikling.

Oversigt over aktiviteter

Du vil fra start af blive deltager på et hold og blive fulgt af en holdlærer der vil være den gennemgående underviser. Dette hold er fundamentet og det tilbagevendende omdrejningspunkt for undervisningen. Du har en væsentlig rolle på holdet og det er et fælles ansvar at holdet trives. Holdets proces tages jævnligt op til refleksion med holdlærer, der arbejder med individuelle og gruppeprocesser relateret til holdets dynamik. Et hold er på maksimalt 15 studerende, da det er vores erfaring, at mindre hold giver en bedre dynamik, større tryghed og dermed bedre læringsmiljø.

I løbet af uddannelsen skal du på 2 internatophold med dit hold. Et henholdsvis i starten af grunduddannelsen og et på start af overbygningsuddannelsen. Grunduddannelsens internat har en varighed af 3,5 døgn, hvor der enten er start mandag morgen og slut torsdag eftermiddag (hverdagshold), eller start torsdag tidlig eftermiddag og slut søndag (weekendhold).  Internatet på overbygningsuddannelsen er på 3 døgn med fremmøde mandag morgen til onsdag aften (hverdagshold) eller fredag morgen til søndag aften (weekendhold).

På første semester på grunduddannelsen vil holdet blive inddelt i mindre procesgrupper. Disse grupper fortsætter frem til start på overbygningsuddannelsen. Procesgruppen er et vigtigt holdepunkt igennem grunduddannelsen og gruppen skal mødes minimum en gang af tre timer mellem hver undervisningsgang. Gruppens formål er at underbygge det indlærte i samarbejde med gruppen, at arbejde med egen udvikling og få sparring på egen proces igennem uddannelsen. Desuden skal gruppen undervejs lave diverse oplæg og opgaver som undervisere præcisere og udleverer, ligesom der kan være elementer af terapeutisk træning. Der er altså tale om en gruppe der skal samarbejde både om faglige processer og være vidne til hinandens personlige udvikling.

Ved start på overbygningsuddannelsen bliver holdet inddelt i mindre studiegrupper. Disse grupper fortsætter frem til afslutning af uddannelsen og er derfor en vigtig komponent i overbygningsuddannelsen. Gruppen skal mødes minimum en gang af tre timer mellem hver undervisningsgang. Formålet med studiegrupper er stadig at være vidne til hinanden personlige processer og samarbejde om faglige aspekter. Dog er fokus mere rettet mod terapeutrollen og det forventes at gruppen også fungerer som en slags erfaringsgruppe, hvor du som deltager skal både inddrage egne erfaringer i rollen som terapeut og lade dig inspirere af andres. Endvidere er studiegruppen et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til den afsluttende eksamen, hvor de individuelle eksamensprojekter bliver diskuteret, reflekteret og bearbejdet.

På sidste semester af grunduddannelsen  skal du deltage i en træningsgruppe. En træningsgruppe er en gruppe der kører ved siden af undervisningen og som varetages af en underviser der er godkendt af Ruben Instituttet. En træningsgruppe vil typisk bestå af 6-8 deltagere og være på 24 timer fordelt på 8 mødegange. I træningsgruppe vil du skulle træne de terapeutiske kompetencer under direkte supervision af underviser. Der vil være rigelig plads til både personlige processer og teoretiske refleksioner. Undervejs i uddannelsen skal du minimum deltage i 2 træningsgruppeforløb. At have gennemført træningsgruppeforløb er et af kriterierne for at blive indstillet til eksamen på 5. semester og for senere på uddannelsen at kunne tage udefrakommende klienter i træningsterapi.

Når du starter op med udefrakommende klienter i træningsterapi, skal du deltage i en supervisionsgruppe. En supervisionsgruppe mødes typisk 5 gange på et semester og varer 4 timer pr. gang. Normalt vil gruppen være på maksimalt 5 studerende. Du skal deltage i minimum to supervisionsgruppeforløb på overbygningsuddannelsen. Supervisionen varetages af en supervisor der er godkendt af Ruben Instituttet, er psykoterapeut MPF (Medlem af dansk PsykoterapeutForening) og som er erfaren med og uddannet i supervision. Ved supervision skal du arbejde med din rolle som terapeut, med klientcases, ud fra et både refleksivt, følelsesmæssigt og kropsligt niveau. Igennem både din egen supervision og overværelse og sparring på andre medstuderendes supervision, vil du indgå i et trygt og inspirerende læringsrum, der er afgørende for udvikling af de terapeutiske kompetencer.

Udover deltagelse i gruppesupervision skal du også med mellemrum gå i individuel supervision hos en supervisor der er godkendt af Ruben Instituttet, er psykoterapeut MPF (Medlem af dansk PsykoterapeutForening) og som er erfaren med og uddannet i supervision. Den individuelle supervision omhandler dig som terapeut, klientcases og perspektiver både refleksivt, følelsesmæssigt og kropsligt. Den individuelle supervision tilpasses din rejse mod at blive terapeut og er mere fleksibel end gruppesupervision. Den individuelle supervision kan således tilrettes og planlægges efter dine individuelle behov på din rejse mod at blive psykoterapeut. Du skal dog modtage individuel supervision på eksamensklientforløb til afsluttende eksamen.

Undervejs på uddannelsen skal du modtage minimum 40 timers individuel psykoterapi. Denne egen-terapi skal fordele sig med minimum 10 timer på hvert år. Terapien skal varetages af en psykoterapeut MPF (Medlem af dansk PsykoterapeutForening) der arbejder indenfor den oplevelsesorienterede ramme, har solid erfaring, og som er godkendt af Ruben Instituttet. Egen-terapi er et væsentligt aspekt af den personlige modningsproces under uddannelsen og er overordentlig relevant i forhold til selv senere at varetage rollen som terapeut.

Ruben Instituttet har en terapeutliste med godkendte psykoterapeuter MPF som du kan gå i egen-terapi hos. Skulle du ønske at gå i egen-terapi hos en anden psykoterapeut MPF, så skal vedkommende første godkendes af Ruben Instituttets ledelse. 

Undervejs på hele uddannelsen skal du føre procesdagbog. Denne procesdagbog skal på grunduddannelsen være et refleksions- og procesværktøj til din udvikling og modning. På overbygningsuddannelsen skal procesdagbog stadig være dette, men skal her også indeholde refleksioner over rollen som terapeut i træningsterapi og på studiet generelt. Procesdagbog er dit eget værktøj og skal ikke ses eller vurderes af underviser eller ledelse. Dog danner procesdagbogsnotater (som altså ikke skal vises, men tales ud fra) baggrund for individuelle samtaler med holdlærer undervejs på uddannelsen, som en støtte i din udvikling mod at blive psykoterapeut.

Minimum en gang om året skal du have en individuel samtale og evaluering med holdlærer. Ved denne evaluering skal du sammen med holdlærer reflektere over hvordan din udvikling er på uddannelsen og på rejsen mod at blive terapeut. Evalueringen tager udgangspunkt i procesdagbog, som dog ikke skal fremvises. Evaluering er ikke en eksamen, men en støtte i at udpege personlige udviklingsmål undervejs på uddannelsen i et fortroligt rum sammen med holdlærer. Ved denne evaluering udpeges og samarbejdes om udviklingsmål både personligt og fagligt det kommende år på uddannelsen. 

Efter hvert modul skal du skriftligt og igennem spørgeskema med mulighed for uddybning evaluere undervisningen. Denne evaluering foregår udover fremmødetid og er en særskilt aktivitet. Derudover skal du en gang om året evaluere undervisningen anonymt. Dette foregår ligeledes igennem spørgeskema med mulighed for individuelle tilføjelser og forklaringer. Evalueringerne er dels en refleksionsproces for dig som studerende og dels en del af den interne kvalitetssikring på Ruben Instituttet. 

Fra 6. semester på uddannelsen skal du have udefrakommende træningsklienter i træningsterapi. Træningsterapi er en særdeles væsentlig del af uddannelsen, da det er her du træner de terapeutiske kompetencer direkte i mødet med en udefrakommende klient. Træningsterapi med udefrakommende klienter er under intens indirekte supervision, hvor du minimum skal modtage 1 times supervision pr. 3 afholdte timers træningsterapi. Du skal som absolut minimum have afholdt 30 timers arbejde med træningsklienter og 10 timers arbejde med eksamensklient for at bestå uddannelsen. Træningsklienter skal underskrive samtykke inden opstart på forløb.

Fra uddannelsens 7. semester skal du have udefrakommende eksamensklienter i terapi. Denne terapi optages på video og skal bruges som empiri til den afsluttende eksamen. Du får intens indirekte supervision under forløbet, hvor du minimum modtager 1 times supervision pr. 3 afholdte terapi med eksamensklient. Du skal som minimum afholde 10 timers arbejde med den samme eksamensklient. Eksamensklienter skal underskrive samtykke inden opstart på forløb.   

Imellem undervisningsgange med fysisk fremmøde på Ruben Instituttet, skal du afsætte en aften på omkring 2 timer til onlineundervisning og nogle gange mere. Denne undervisning tager som regel udgangspunkt i teori og er altså mere teoretiske end praktisk, men har dog også elementer af mere praksis karakter. Disse online undervisningsgange kan også bruges til at give holdet information om eksempelvis eksaminer, eller som opstart på et semester, hvor forventninger og krav til semesteret gennemgås. Derfor er onlineundervisningen en vigtig del af uddannelsen. Ved teorigennemgang online kan der deltage mere end et hold af gange. Ved onlineundervisning i 8-ugers træning i compassion (TIC) kan der komme kursister udefra. 

På Ruben Instituttet har vi et studieråd. Du eller en fra dit hold skal være studierådsrepræsentant. Studierådet består af en studerende fra hvert hold, den uddannelsesansvarlige leder, en repræsentant for undervisergruppen og en repræsentant for supervisorer til studerende. Studierådet mødes minimum en gang hvert halve år.

Som en del af uddannelsens overbygningsuddannelse skal du deltage i undervisning i forskningsmetoder i psykoterapi. Dette er for at uddannelserne i Dansk Psykoterapeutforening lever op til niveau 7 i rammen for livslang læring (læs mere her). Denne undervisning foregår online og på større hold der er sammensat af studerende på alle uddannelser der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Du vil altså her møde studerende fra andre uddannelser og udveksle erfaringer. Undervisningen skal lede hen mod den afsluttende eksamensopgave på uddannelsen. Disse forskningsmoduler igennem Dansk Psykoterapeutforening er en obligatorisk del af uddannelsen og varer 50 timer fordelt på 5 moduler af 10 timers varighed, med undervisning 2 timer ad gangen.