Etiske regler

Etiske regler

aktiviteter

Overordnet om etiske rammer

Ruben Instituttet tilskriver sig de etiske regler der er beskrevet af Dansk Psykoterapeutforening, både i forhold til udførelse af terapi og for uddannelsessteder. Yderligere tilslutter Ruben Instituttet sig European Association for Psychotherapys etiske retningslinjer.

Derudover er det etiske syn på Ruben Instituttet præget af compassion som livsholdning. Dette indbefatter at møde andre åbent og så fordomsfrit som muligt, med en intention om at ville lindre den andens og ens egen smerte, samt i kærlig venlighed.

Disse overordnede rammer gælder alle psykoterapeutiske aktiviteter på Ruben Instituttet, både uddannelse, kurser og psykoterapeutiske forløb.

Etiske regler for den 4-årige uddannelse

I forhold til uddannelse på Ruben Instituttet er følgende endvidere gældende:

  • Alle studerende, ledelsesmedarbejdere, undervisere, supervisorer og psykoterapeuter der er tilknyttet Ruben Instituttet, er underlagt tavshedspligt. Dette underskrives ved optag på uddannelsen eller ved ansættelse. Dog må undervisere gerne gøre ledelsen opmærksom på aspekter der fremgår i undervisningsrummet som er relevant for en studerendes studie. Brydes denne tavshedspligt kan studieforhold eller ansættelsesforhold bringes til ophør.
  • Private relationer mellem underviser/psykoterapeut/supervisor/ledelse og studerende må ikke finde sted. Dette gælder både venskabelige og romantiske relationer. Hvis en ansøger, studerende eller underviser enten allerede på forhånd ved, eller bliver bekendt med en sådan relation, skal ledelsen gøres opmærksom på det.
  • Studerende må ikke gå i terapi hos undervisere på Ruben Instituttet, da dette kan komplicere relationen.
  • Studerende må ikke gå i supervision hos holdlære, da dette kan komplicere relationen.
  • Underviser må kun udøve terapi i undervisningssituationen på studerende der accepterer dette og hvor terapien fungerer som en demonstrationsterapi relateret til uddannelsens faglige perspektiv. Den studerendes personlige grænser skal altid accepteres og anerkendes.
  • Hvis der opstår konflikt mellem en underviser og studerende der ikke umiddelbart kan løses, vil ledelsen i første omgang forsøge om der kan findes en løsning. Skulle konflikten være af større karakter, indkaldes der uvildig og udefrakommende konfliktmægler som både underviser og studerende kan acceptere.
  • Alle forhold der overskrider disse etiske retningslinjer, de etiske regler for Dansk Psykoterapeutforening og European Association for Psychotherapy skal viderebringes til ledelsen eller til etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes enten ledelsen eller etikrådgivningen i Dansk Psykoterapeutforening.